Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Školní jídelna

Provoz ŠJ se především řídí těmito dokumenty:

 • vyhláškou č.107ú2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137Ú2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin
 • směrnicí 2000/89 ES a dále nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Systémem HACCP (systémem kritických bodů)
 • vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky

V letošním školním roce 2023/2024 připravujeme denně jídlo pro cca 65 strávníků. Skladba jídelního lístku se řídí povinností dodržovat výživové hodnoty předkládaných jídel podle již výše zmíněné Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., vyživovací normy.

Zaměstnanci

Vlasta Topinková
vedoucí ŠJ

Martina Lacinová
kuchařka

Práva:

Strávník má právo na kompletní oběd dle jídelního lístku. Děti v MŠ dále pak na kompletní přesnídávku a svačinu dle jídelního lístku.

Povinnosti:

Strávník, v případě nezletilých dětí jeho zákonný zástupce je povinen před začátkem školního roku vyplnit přihlášku ke stravování a seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny.

Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odběru stravy (pozn.: MŠ po celý den) po celý školní rok. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Dítě v MŠ se stravuje vždy pokud je přítomno v době výdeje stravy v mateřské škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti strávníka. První den nepřítomnosti strávníka si zákonný zástupce může stravu odnést v čistém jídlonosiči, v době od 11,00 -11,15 h.

Zákonný zástupce má povinnost neprodleně dítě nebo žáka odhlásit ze stravování po dobu nepřítomnosti ve škole a respektovat dobu odhlašování a přihlašování stravy.

Dodržovat termín a pravidla plateb stravného.

Oznámit úplné ukončení stravování

 

Odhlášení stravy lze provést nejpozději týž den do 6,30 h

 • na e-maile: sjsazava@seznam.cz  
 • telefonicky 722 424 306
 • SMS na výše uvedené telefonní číslo (zpráva musí obsahovat jméno a příjmení dítěte a přesné datum odhlášky dítěte)
 • řádně neodhlášená strava bude účtována
 • veškeré odhlášky a přihlášky jsou akceptovány pouze do 6:30 hodin daného dne a to včetně ranní a odpolední svačiny
 • za odhlášky a přihlášky v době nemoci, si každý rodič zodpovídá sám. Pedagog není povinen hlásit v kuchyni nepřítomnost žáka ve školní jídelně ani nijak dále zjišťovat dobu trvání odhlášky obědů.

Způsob úhrady stravného

 • na bankovní účet 163107259/0600. Strávníkovi je přidělen variabilní symbol, který je platný po celý školní rok. Variabilní symbol najdete na www.skolasazava.cz, v sekci jídelna/odkaz jídelníček. Částka k úhradě bude zaslána na rodiči poskytnutý e-mail. V případě jakékoliv změny e-mailu, je nutné tuto skutečnost nahlásit.
 • v hotovosti u vedoucí školní jídelny
 • Úhrada stravného v obou případech je vždy k 15. dni daného měsíce.
 • Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, u dětí v mateřské škole bude dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona č. 561/ 2004 Sb.

Naši dodavatelé 

 • AGRO SÁZAVA a.s.
 • MASO ŽĎÁRSKO s.r.o.
 • GIRA fruit s.r.o. 
 • FLOSMAN a.s.
 • KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.
 • BONNO gastro servis s.r.o.
 • LeVital, s.r.o.
 • BIDFOOD Czech Republic s.r.o.
 • AHOLD Czech Republic a.s.
 • LC Rosa, Ostrov nad Oslavou 

 

Ceny stravného jsou stanoveny podle platného předpisu (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., rozpětí finančních limitů) podle věku dětí a žáků (rozhoduje věk dětí a žáků dosažený v příslušném školním roce).Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.září do 31.srpna), ve kterém dosahují věku.

Výše stravného:

Děti v MŠ do 6 let Celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina) 46 Kč
  Polodenní strava (přesnídávka, oběd)

36 Kč

Děti v MŠ 7 leté Celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina) 49 Kč
  Polodenní strava (přesnídávka, oběd) 39 Kč
Žáci ZŠ 7 - 10let oběd 28 Kč
Žáci ZŠ 11 - 14 let oběd 30 Kč
Dospělí (pouze zaměstnanci) oběd 30 Kč